FCBARCELONA.CAT

Salta el menú

Menú principal

Menú del contingut


Torna a l´inici de la plana

Contingut

Enllaç al contingut associat

Reportatge sobre: Avís Legal

Avís Legal

1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS GENERALS PER A L’USUARI

El FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant FCB) ofereix als seus socis, afeccionats i seguidors, així com a qualsevol altra persona interessada en el FCB i usuària d’Internet, de forma gratuïta, l’accés i informació general que apareix al web www.fcbarcelona.com.

Els usuaris d’Internet que accedeixen al web del FCB assumeixen voluntàriament i s’obliguen a respectar les normes d’utilització dels continguts de l’esmentat web, i per a tals efectes accepten les condicions generals d’accés i ús que més endavant es ressenyen. Per aquesta raó, l’usuari és íntegrament responsable de la seva conducta tant mentre estigui accedint a la informació del web www.fcbarcelona.com, com després d’haver-hi accedit, essent l’únic responsable, davant el FCB i tercers, de les conseqüències que es puguin derivar d’una mala utilització dels continguts, o de qualsevol informació no elaborada pel FCB o no publicada sota el seu nom de forma oficial. De manera especial, el FCB rebutja qualsevol responsabilitat pel que fa a la informació continguda a les pàgines web de terceres persones connectades per mitjà d’enllaços (links), autoritzats o no, a les pàgines web de FCB.

El FCB es reserva el dret de denegar l’accés a la web als usuaris que facin un mal ús dels continguts i/o que incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen al present document i que són acceptades pels usuaris, així com el dret d'actualitzar, eliminar, limitar o impedir-ne l'accés, de forma temporal o definitiva, a determinats continguts en cas de produir-se’n un mal ús.

La pàgina d'entrada (welcome) disposa d'una ‘cookie’ que permet al nostre sistema recordar l'idioma escollit per l'usuari en la seva primera sessió. D'aquesta manera s'evita la selecció de l'idioma en les visites successives a la web. Aquesta ‘cookie’ no és nociva i la seva única funció és d'informar al sistema de l'idioma escollit per l'usuari en les anteriors visites. Si aquest ho desitja, pot denegar tota ‘cookie’ des de l'opció del menú corresponent del seu propi navegador. Per a canviar l'idioma de la ‘cookie’ simplement ha d'eliminar-la i tornar a escollir l'idioma desitjat en entrar al nostre web.


2. PROHIBICIÓ DE REPRODUCCIONS I HIPERENLLAÇOS

L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç, el web del FCB ni cap dels seus continguts, si no és amb autorització expressa, escrita i conferida per persona del FCB amb poder suficient a tals efectes.


3. RESPONSABILITAT ÚNICA DE L’USUARI

L’accés al portal www.fcbarcelona.com, així com la informació, continguts i serveis que s’hi ofereixen, hauran de ser utilitzats per l’usuari de conformitat amb la legislació vigent i aplicable en matèria i bona fe. L’usuari s’obliga a complir l’anterior i a no dur a terme cap conducta prohibida respecte dels continguts del lloc web, així com es compromet a no utilitzar amb fins prohibits ni/o il•lícits cap dels continguts, fotografies, informació, etc. que apareixen a la web i que en qualsevol forma o manera puguin perjudicar, danyar la imatge del FCB o el mateix funcionament del web i serveis que s’hi ofertin.

Així mateix, l’usuari s’obliga a facilitar informació veraç en el seu formulari d’inscripció i/o registre del FCB. Atès que l’usuari serà l’únic responsable, s’obliga a mantenir claus i contrasenyes en secret.


4. EXISTÈNCIA DE RELACIONS AMB ALTRES WEBS

Entre els seus continguts, el portal del FCB inclou enllaços amb altres webs gestionades per tercers amb objecte de facilitar l’accés de l’usuari a informació bescanviable a través d’Internet. No obstant això, el FCB no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre els tercers i d’altres webs alienes al FCB. Els enllaços facilitats a la web del FCB tenen finalitats informatives per a l’usuari del portal del FCB, però en cap cas situa el FCB en una posició de garant ni/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir per tercers a través dels enllaços.


5. DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

Tant pel que respecta al disseny del portal com pel que fa referència a tots els seus continguts, hi regeix la legislació aplicable en matèria de propietat intel•lectual i industrial, nacional i internacional. Per aquesta raó, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualssevol dels continguts (text, logo, imatges, dissenys, etc.) que apareixen al portal del FCB, així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti l’ús dels continguts del portal si no és amb la prèvia aprovació del FCB que, en tot cas, haurà de ser expressa, per escrit, i conferida per persona amb facultats suficients.


6. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT DEL FCB

El FCB en cap cas serà responsable de les circumstàncies que seguidament es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que se’n puguin derivar, tota vegada que ni pot ni ha de garantir-les: a) Possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics; b) ús per part de tercers d’elements propietat del FCB que confonguin la seva personalitat; c) infraccions dels drets de propietat industrial i intel•lectual per part de tercers; d) defectes als serveis o errors als continguts de la web del FCB; e) incompliments de tercers que puguin afectar els usuaris de la web del FCB; f) manca de funcionament de la web o d’algun dels seus serveis; g) conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.


7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions es regiran per la legislació nacional i internacional aplicable.

Per a qualsevol qüestió que pugui suscitar-se en relació amb els serveis i continguts del web del FCB (www.fcbarcelona.com), així com en relació amb la interpretació i/o execució de les presents condicions, el FCB i l’usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.POLÍTICA DE PRIVACITAT. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades dels usuaris que accedeixin a la web www.fcbarcelona.com, i així ho consenteixin, s’incorporaran a un fitxer automatitzat del que el FUTBOL CLUB BARCELONA, amb domicili a l‘Avinguda Arístides Maillol s/n (08028) Barcelona, és responsable.

Els usuaris de forma voluntària determinaran si presten o no el seu consentiment perquè les dades personals que lliurement facilitin siguin incorporades a un fitxer responsabilitat del FC BARCELONA, als efectes de mantenir-los informats, fer-los oferiments de productes i/o serveis, tant del mateix FUTBOL CLUB BARCELONA com d’aquelles entitats col•laboradores del Club que, mitjançant conveni, tinguin algun oferiment especial que pugui ser de l’interès dels socis, afeccionats i usuaris d’Internet que hagin facilitat les seves dades. L’usuari també accepta que el FC BARCELONA pugui cedir les seves dades personals a terceres entitats col•laboradores a fi i efecte que aquestes puguin fer als usuaris ofertes i/o comunicacions amb finalitat comercials o promocionals de productes o serveis que puguin resultar del seu interès.

En cas que l’usuari no estigui conforme que les seves dades siguin incorporades a un fitxer i, posteriorment tractades amb finalitats informatives i comercials, únicament haurà de marcar la casella en què no autoritza la incorporació al fitxer. Donat cas d’haver-ho autoritzat però voler revocar l’autorització o modificar alguna de les dades que hi constin, l’usuari només haurà d’adreçar un correu electrònic a oab@club.fcbarcelona.cat, o al domicili del responsable del fitxer que consta més a dalt. L’usuari té reconegut el dret d’accés, cancel•lació, rectificació i oposició sobre les seves dades, així com el dret a saber quantes cessions s’han dut a terme sobre aquestes, si és el cas.

El FC BARCELONA disposa dels coneixements i mitjans tècnics necessaris per al tractament informàtic de bases de dades i la prestació de determinats serveis i està dotada i disposa dels mecanismes de seguretat necessaris per a la deguda protecció i seguretat de dades segons la regulació establerta a la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Notícies Fundació


Torna a l´inici del contingut d´aquesta plana
Torna a l´inici de la plana