Català

Salta el menu

Menú d´idiomes


Beca de recerca


Torna a l´inici de la plana

Contingut

Enllaç al contingut associat

Club

22.04.2009 11:19

Beca de recerca sobre fonts documentals per a la història del FC Barcelona

www.fcbarcelona.cat


Sota la direcció del Centre de Documentació i Estudis del club, es convoca una beca de recerca sobre fonts documentals per a la història del FC Barcelona. Consulta aquí les bases de la convocatòria.


Objecte, condicions i finalitats de les presents bases

Convocatòria

Es convoca la concessió d’una beca de recerca per a llicenciats universitaris o estudiants que hagin superat més del 70% dels crèdits dels seus estudis de diplomatura i/o llicenciatura, en els àmbits que especifica aquesta convocatòria.

Objecte

L’objectiu d’aquesta beca és la recerca exhaustiva de fonts documentals per a la història del Futbol Club Barcelona en arxius i centres documentals, per tal de completar les fonts de què disposa el club gràcies a la recerca en centres documentals externs. En un primer ordre de prioritats es vol potenciar la recollida i processament de dades històriques referides a les competicions esportives en què ha participat el club.

La finalitat d’aquesta recerca és acabar confegint una base de dades completa i rigorosa. Complementàriament, es faria una recerca de fonts més àmplia, per tal de localitzar documentació sobre el club en arxius externs. Aquesta tasca es farà sota la direcció del Centre de Documentació i Estudis del club.

Requisits

Podran sol•licitar la beca els llicenciats en estudis humanístics, sociològics o de ciències de l’esport. I també aquells estudiants que hagin superat el 70% dels crèdits en aquestes titulacions.

Durada

El període de gaudiment de la beca s’iniciarà a partir de la data que s’indiqui a la resolució d’adjudicació i tindrà una durada de 12 mesos.

Dotació econòmica

La dotació de la beca serà de 9.000 euros bruts, que es faran efectius en tres terminis. El primer en el moment de concessió de la beca; el segon després de presentar un informe de seguiment, i el tercer en lliurar el resultat de la recerca. El becari es compromet a disposar pel seu compte de cobertura d’assistència mèdico-sanitària pels mitjans que cregui més adients.

Sol·licituds

Les persones que vulguin sol·licitar aquesta beca hauran d’omplir l’imprès de sol·licitud disponible a la pàgina web del Futbol Club Barcelona.

Les sol·licituds s’hauran de presentar al Futbol Club Barcelona, c/Arístides Maillol, s/n, indicant que s’adrecen al Centre de Documentació i Estudis abans del dia 29 de maig de 2009.

Documentació

A l’imprès de sol·licitud s’haurà d’adjuntar la documentació següent:
1. Títol universitari o comprovant de la sol·licitud del títol universitari. En el seu defecte, acreditació d’haver realitzat el 70% dels crèdits dels estudis corresponents.
2. Certificació acadèmica dels estudis realitzats, on es facin constar les qualificacions obtingudes.
3. Curriculum vitae, en què es farà esment de l’experiència investigadora, adjuntant còpia dels documents acreditatius on s’exposin els mèrits que es creguin convenients.
4. Breu descripció del projecte de recerca, d’acord amb l’objecte expressat en la base 2. És important que s’indiquin els arxius i fonts documentals que es preveu consultar, la metodologia de treball i la temporalització del projecte.

Jurat de Selecció

L’avaluació dels candidats serà efectuada per un Jurat de Selecció format per un directiu del club, el cap del Departament de Comunicació del FC Barcelona i el director del Centre de Documentació i Estudis.

Acceptació i obligacions

Serà obligació del becari/a complir els objectius del projecte de recerca presentat, atenent les recomanacions fetes pel Jurat de Selecció. El procés de treball serà tutoritzat pel Centre de Documentació i Estudis, que farà un seguiment mensual de la recerca i anirà tutelant el seu desenvolupament.

Beca de recerca sobre fonts documentals per a la història del FC Barcelona
Propietat intel·lectual de la recerca
La propietat de la recerca resultant serà del Futbol Club Barcelona, que tindrà el dret de reproduir-la, comunicar-la i/o publicar-la de la manera que consideri adient, sense prejudici del reconeixement de la propietat intel•lectual de la persona que hagi realitzat la investigació.


Comparteix a

Noticies del Club

Revista Barça


Patrocinadors oficials


Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona

Segueix-nos a: Facebook | Twitter | Youtube | RSS


Torna a l´inici del contingut d´aquesta plana
Torna a l´inici de la plana