Català

Salta el menu

Menú d´idiomes


Codi ètic del FC Barcelona


Torna a l´inici de la plana

Contingut

Enllaç al contingut associat

Club

07.09.2010 10:30

Codi ètic del FC Barcelona

www.fcbarcelona.cat


A continuació us reproduïm íntegre el codi ètic per al bon govern del FC Barcelona que aquest dilluns va anunciar el secretari portaveu de la Junta Directiva, Toni Freixa.


I.- MOTIUS

El Futbol Club Barcelona és una associació esportiva privada catalana de persones físiques, sense ànim de lucre i inscrita al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

L’adequada gestió d’una entitat esportiva requereix establir els mecanismes que permetin, no únicament assolir els objectius que són propis de la seva activitat principal, sinó també que el sistema utilitzat sigui plenament respectuós amb les bones pràctiques empresarials.

Si, a més, ens referim al Futbol Club Barcelona, que per la seva història i trajectòria té implantació arreu del món i un fort arrelament a la societat catalana, l’administració i representació de l’entitat per part dels seus màxims responsables ha de respondre a uns valors ètics que són consubstancials a la pròpia naturalesa social i als principis que la inspiren. El Futbol Club Barcelona és “més que un club” i la societat espera que els seus directius i gestors estiguin a l’altura dels valors que representa.

Per tant, és necessari crear un Codi Ètic –o de bon govern- en què es reguli, en l’àmbit material, quins valors han d’inspirar l’acció de govern i de representació –des d’un punt de vista positiu- i quines conductes són contraries a aquests valors –des d’un punt de vista negatiu-. Conscients que la realitat ens presenta una casuística complexa, es crea una Comissió de Control i Transparència que d’una manera efectiva pugui interpretar i excepcionar l’aplicació del Codi Ètic posant atenció a criteris de pertinència i oportunitat i, en el seu cas, advertir quines accions de govern i de representació són contràries a aquests valors.


II.- ÀMBIT SUBJECTIU

El Codi Ètic ha de ser aplicat a les persones que ostenten la representativitat corporativa del club, és a dir, els membres de la Junta Directiva i de les Comissions –Econòmica, Disciplinària, Jurídica, Social i Esportiva-, així com al personal de l’Alta Direcció.


III.- ÀMBIT MATERIAL

1.- Les persones que assumeixin la responsabilitat de l’administració del club han d’adequar la seva gestió i adoptar les seves decisions amb compliment estricte als principis de pertinèn i oportunitat.

2.- La finalitat perseguida ha de ser la d’assolir el objectius principals de l’activitat del club –èxits esportius i sostenibilitat econòmica dels recursos emprats-, però s’ha d’actuar amb pràctiques i conductes que dignifiquin el club, la seva imatge i els valors que representa.

3.- En aplicació dels anteriors criteris, l’actuació del personal directiu i executiu s’ha d’ajustar als principis següents:

3.1.- Legalitat: L’actuació dels representants del club ha de ser conforme amb el que està establert a les lleis i les regles de les organitzacions nacionals i internacionals de defensa i promoció de l’esport.

3.2- Honradesa i servei als socis: Els representants del club han d’actuar sempre com a gestors d’un patrimoni que és dels socis. Per això, la gestió ha de ser honrada i eficient en benefici sempre dels interessos del club.

3.3.- Lleialtat al club: Qualsevol actuació d’un representant del club, tant en tasques de gestió com de representació, ha de perseguir, únicament i exclusiva els interessos del club. Aquesta lleialtat és compatible amb la discrepància d’opinions en el si de la Junta Directiva i de la resta d’òrgans de govern del club, però els representants del club han d’evitar, en tot cas, la divulgació de notícies que puguin perjudicar el bon nom i la bona imatge del club.

3.4.- Comunicació: El club mantindrà sempre una actitud d’àmplia informació de les seves activitats, basada en la transparència en els processos de presa de decisions.

3.5.- Participació: El club promourà més participació dels socis, a través de l’Assemblea, en la presa de decisions, d’acord amb la naturalesa de cada assumpte.

3.6.- Pluralisme: El club, fidel a la seva història i catalanitat, atesa la diversitat d’idees dels socis, directius, jugadors i empleats del club, preservarà i respectarà el pluralisme, tot evitant que les polítiques i actuacions del club tinguin caràcter excloent.

3.7.- Austeritat: L’austeritat, com a valor de referència, presidirà en tot moment la gestió del club i s’aplicarà a totes les activitats socials i econòmiques de l’entitat.


4.-  Es consideren contràries als principis i valors anteriors les pràctiques següents:

4.1.- Incórrer en conflicte d’interessos, i si hi és, el que en resulti afectat ho ha de revelar per abstenir-se en el procés de presa de decisions.

4.2.- Exercir influències sobre altres per tal d’assolir la presa d’una decisió en benefici propi.

4.3.- Els directius i membres de les comissions no podran intervenir en un àmbit de gestió diferent al que li hagi estat assignat sense la preceptiva autorització del seu responsable.

4.4.- Contractar laboralment o mercantilment parents, fins al quart grau de consanguinitat o afinitat, ja sigui personalment o a través de societats en què hi participin o hi treballin.

4.5.- Contractar serveis externs sense ajustar-se als principis de necessitat, pertinència i oportunitat.

4.6.- Acceptar obsequis, regals, avantatges o disposicions a títol gratuït més enllà dels que puguin ser admesos per als usos socials. Tampoc es poden oferir a tercers regals que no siguin els autoritzats amb caràcter institucional.

4.7.- Fer incórrer el club en despeses desproporcionades, sumptuoses i injustificades.

4.8.- Percebre comissions o qualsevol retribució.

4.9.- Pagar comissions que excedeixin o estiguin al marge de les que corresponguin als professionals autoritzats.

4.10.- Prevaldre’s de la seva posició al club per obtenir beneficis en l’àmbit personal o professional quan aquests beneficis comportin un perjudici pel club.

4.11.- No respectar les normes de confidencialitat de les deliberacions dutes a terme en els processos de presa de decisions.

4.12.- Protagonitzar fets o actuacions públiques i, àdhuc privades, que atemptin contra la bona imatge i el prestigi del Futbol Club Barcelona.

4.13.- Utilitzar béns i actius del club en benefici propi.

4.14.- Discriminació o tracte inadequat per raons de gènere, raça, color, nacionalitat, creença, religió, opinió política, estat, orientació sexual, minusvalidesa o qualsevol altra circumstància personal protegida pel dret, tant pel que fa als empleats, com als directius, socis o proveïdors.

5.- El Codi Ètic no solament compromet a allò que expressament es preveu, sinó també a totes les conseqüències que de conformitat amb la bona fe se’n deriven del contingut.

6.- Si per raons de pertinència i oportunitat per part del club es considerés adient adoptar alguna decisió que no s’ajusti a les pràctiques definides en l’apartat anterior, es demanarà amb caràcter previ i preceptiu un informe escrit a la Comissió de Control i Transparència. Una vegada emès aquest informe, la Junta Directiva del club adoptarà la decisió que cregui adient .


IV.-ÀMBIT FORMAL

Pel control del compliment del contingut material del Codi Ètic es crearà una Comissió de Control i Transparència amb les potestats d’interpretar, d’assessorar i d’advertir la Junta Directiva i el Síndic del Soci de les conductes que no el respectin.

Estarà integrada per 5 membres designats per la Junta Directiva per un període de sis anys coincidint amb el mandat de la mateixa Junta Directiva.

Les atribucions són les que li permetin dur a terme la seva tasca. Entre aquestes:

- Emetre informe sobre les qüestions que la Junta Directiva sotmeti al seu criteri i judici o que requereixin el seu informe favorable amb caràcter previ.

- Admetre o rebutjar motivadament queixes fonamentades que hagin estat formulades per la Junta Directiva, per un membre d’aquesta o de les comissions adscrites a la Junta Directiva, pel Síndic del Soci o per un empleat respecte d’actes realitzats o decisions adoptades i emetre informe sobre la qüestió que hagi estat objecte de la queixa, advertint, si fos el cas, de les conductes que no s’ajustin al contingut material del Codi Ètic.

- Obtenir informació per emetre els seus informes.

- Informar l’Assemblea General de les actuacions dutes a terme durant l’exercici.

- Promoure modificacions del Codi Ètic, que en tot cas hauran de ser aprovades per l’Assemblea General del club.


L’actuació d’aquesta Comissió haurà de ser garantida amb ple respecte als principis d’independència dels seus membres i de confidencialitat de les seves deliberacions.

Codi ètic del FC Barcelona


Comparteix a

Noticies del Club

Revista Barça


Patrocinadors oficials


Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona

Segueix-nos a: Facebook | Twitter | Youtube | RSS


Torna a l´inici del contingut d´aquesta plana
Torna a l´inici de la plana