Català

Salta el menu

Menú d´idiomes


Convocatòria d'eleccions per a la Junta Directiva


Torna a l´inici de la plana

Contingut

Enllaç al contingut associat

Club

10.05.2010 10:54

Convocatòria d'eleccions per a la Junta Directiva

www.fcbarcelona.cat


A l’empara del que disposa l’article 39è dels Estatuts del Club, la Junta Directiva, en sessió celebrada el 30 d’abril de 2010, ha acordat convocar eleccions a la Junta Directiva del Barça votacions se celebraran diumenge 13 de juny de 2010.


De conformitat amb els articles 36è a 50è dels Estatuts, l’elecció dels membres de la Junta Directiva del FC Barcelona s’ajustarà a les normes següents:

1r.- Són condicions per ser elector o electora:

a) Ser major d’edat i no estar legalment incapacitat o incapacitada.
b) Tenir una antiguitat mínima com a soci o sòcia d’un any.
c) No tenir suspesa la condició de soci o sòcia.
d) Estar inclòs o inclosa al cens electoral vigent d’acord amb l’article 43è.

2n.- Són condicions per ser elegible:

a) Ser major d’edat i no estar legalment incapacitat o incapacitada.
b) Tenir una antiguitat mínima com a soci o sòcia d’un any en el moment de convocar-se les eleccions.
c) No tenir suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de convocar-se les eleccions.
d) No haver estat vinculat o vinculada al FC Barcelona, com a jugador o jugadora, entrenador o entrenadora, tècnic, o empleat o empleada, en els dos anys anteriors a la convocatòria.
e) No haver estat sancionat o sancionada disciplinàriament pel Club, per infracció molt greu, dins els cinc anys anteriors a la convocatòria de les eleccions.
f) Presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans d’iniciar-se la Fase VI del procés electoral (presentació de candidatures), en el supòsit que l’aspirant a candidat o candidata sigui membre de la Junta Directiva que ha convocat les eleccions i vulgui presentar-se a la reelecció.
g) Estar inclòs o inclosa al cens electoral vigent.
h) Respecte del candidat o candidata a president o presidenta, tenir veïnatge civil català.

3r.- El divendres dia 14 de maig a les 10.00 hores, es procedirà al domicili del Club al sorteig públic per designar els components de la Junta Electoral i de la Mesa Electoral, que es constituiran el diumenge dia 16 de maig a les 12.00 hores.

4t.- Des del dilluns dia 17 de maig fins al divendres dia 21 de maig, els socis i sòcies podran consultar el cens electoral a l’Oficina del Síndic dels Socis i Sòcies que per a aquest procés estarà a les dependències de l’Oficina d’Atenció al Barcelonista. L’horari per a consultes és de 9.00 a 21.00 hores.

Les reclamacions per omissions o inclusions indegudes o rectificació d’errades s’hauran de demanar per mitjà d’un escrit, el qual s’haurà de presentar a l’Oficina del Síndic dels Socis i Sòcies (Oficina d’Atenció al Barcelonista) i s’haurà d’adreçar a la Junta Electoral, abans de les 21.00 hores del divendres dia 21 de maig.

La Junta Electoral resoldrà les reclamacions que es presentin dins els tres dies següents i el dia 24 de maig s’aprovarà el cens electoral definitiu, el qual no podrà ser objecte de cap modificació durant la resta del procés electoral.

5è.- Les candidatures, que seran tancades i es votaran en bloc, s’hauran de presentar davant la Junta Electoral des del dimarts dia 25 de maig fins les 21.00 hores del dimarts dia 1 de juny.

Les candidatures hauran d’estar integrades per un nombre de candidats no inferior a catorze ni superior a vint-i-un, encapçalats pel candidat a president o a presidenta.

Les candidatures s’hauran de presentar per escrit i per duplicat, i hauran de contenir les dades següents:

- Relació dels noms i els cognoms dels candidats i, juntament a cada nom, la signatura del candidat o candidata, acreditativa de la seva conformitat. En els candidats i candidates hi ha de concórrer les condicions que estableix l’article 38è dels Estatuts del Club.

- Fotocòpies dels carnets de soci o sòcia dels candidats i dels documents d’identitat, per les dues cares.

- El candidat o candidata a president o presidenta haurà d’acreditar, tenir veïnatge civil català.

A la candidatura no s’hi inclourà cap referència ni relació dels diferents càrrecs de la Junta, llevat del de president o presidenta, que ha de correspondre al candidat o candidata que encapçali la relació. Si els membres de la candidatura ho creuen convenient, hi podran adjuntar una relació de les dades biogràfiques i els mèrits dels aspirants a candidats i candidates.

Juntament amb la candidatura, s’hauran de lliurar com a mínim 2.095 butlletes de suport de socis i sòcies i el compromís de prestar aval, si escau, signat per tots els components de la candidatura, segons resulta de la normativa legal d’aplicació.

Les butlletes de suport s’hauran d’omplir en el model oficial editat pel Club; els aspirants a candidats i candidates a la presidència del Club les podran sol•licitar per escrit dirigit a la Junta Electoral a partir de les 9.00 hores del dilluns dia 17 de maig i els seran lliurades en un termini màxim de 36 hores, 4.190 butlletes de manera gratuïta, i a càrrec del sol•licitant les que demani excedint-se d’aquest límit.

Els socis i sòcies signants de les butlletes de suport hauran d’estar inclosos al cens electoral definitiu aprovat per la Junta Electoral i només podran donar suport a una sola candidatura.

Les butlletes de suport signades que aporti cada candidatura hauran de presentar-se numerades i ordenades pel número de soci o sòcia de menor a major.

6è.- La Junta Electoral comprovarà que en els membres de cada candidatura i en els signants de les butlletes de suport hi concorren les condicions que exigeixen els Estatuts, i que cada candidatura ha presentat el nombre mínim de butlletes de suport vàlides i el compromís de prestar l’aval esmentat.

El dijous dia 3 de juny de 2010, la Junta Electoral procedirà a la proclamació de les candidatures que tindran dret a participar a les eleccions.

7è.- Si només es presenta o resta vàlida una única candidatura, la Junta Electoral proclamarà elegits els seus membres i donarà per finalitzat el procés electoral.

8è.- Si resulten proclamades diverses candidatures, s’iniciarà la campanya electoral, que durarà des de les 00.00 del divendres dia 4 de juny fins a les 24.00 hores del divendres dia 11 de juny de 2010.

Durant la campanya electoral, els candidats i candidates podran fer actes d’informació, promoció o propaganda.

La Junta Electoral vetllarà perquè en les seves manifestacions i actuacions tots els candidats i candidates mantinguin el respecte que mereixen els oponents i per mantenir el principi d’igualtat d’oportunitats en relació amb les instal•lacions o els serveis del Club.

El Síndic dels Socis i Sòcies trametrà la informació i publicitat que els candidats i candidates vulguin adreçar als socis i sòcies, mitjançant els serveis de l’Oficina del Síndic (Oficina d’Atenció al Barcelonista). La sol•licitud de trameses es farà per escrit a l’Oficina del Síndic (Oficina d’Atenció al Barcelonista), la qual informarà els candidats i candidates del cost del servei i de la possibilitat de facilitar-lo.

9è.- El dissabte dia 12 de juny constituirà la jornada de reflexió. Es prohibiran des de les 00.00 hores d’aquest dia totes les activitats públiques de les candidatures i no es podran realitzar, ni directament ni indirectament, actuacions pròpies de la campanya electoral, com enganxar cartells, publicar o emetre propaganda a través dels mitjans de comunicació, o fer declaracions o intervius.

10è.- El diumenge dia 13 de juny se celebrarà l’acte de la votació, al Camp Nou, des de les 9.00 hores fins a les 21.00 hores.

Les paperetes de les votacions seran editades pel Club amb un format, paper i color iguals per a totes les candidatures.

Les urnes estaran distribuïdes pel perímetre de Gol Sud, de Gol Nord i el Lateral de l’estadi del FC Barcelona. S’instal•laran un total de 120 urnes, en les quals estarà distribuït el cens dels socis i sòcies amb dret a vot.

Les urnes seran ordenades per ordre alfabètic pels cognoms dels socis i sòcies electors.

Per exercir el dret a vot, els socis i sòcies hauran de figurar inscrits al cens electoral definitiu i acreditar la seva personalitat amb l’exhibició del document d’identitat o equivalent en el supòsit de persones estrangeres, passaport o permís de conduir.

La Mesa Electoral presidirà i controlarà l’acte de les eleccions, assistida pel Síndic dels Socis i Sòcies.

11è.- Un cop finalitzat l’horari de les votacions, la Mesa Electoral disposarà l’inici de l’escrutini.

La Junta Electoral i la Mesa Electoral, conjuntament, proclamaran la candidatura guanyadora.

12è.- La nova Junta Directiva elegida haurà de formalitzar l’aval compromès, si així ho exigeix la normativa legal d’aplicació, i prendre possessió dins el dia 1 de juliol següent.

13è.- L’expiració del mandat, per finalització del termini ordinari, de la Junta Directiva que resulti escollida es produirà el 30 de juny de 2016.

El que es comunica per a coneixement de tots els socis i sòcies del Futbol Club Barcelona.


Barcelona, 10 de maig de 2010

Per la Junta Directiva
El secretari

Josep Cubells i Ribé
Convocatòria d'eleccions per a la Junta Directiva


Comparteix a

Noticies del Club

Revista Barça


Patrocinadors oficials


Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona

Segueix-nos a: Facebook | Twitter | Youtube | RSS


Torna a l´inici del contingut d´aquesta plana
Torna a l´inici de la plana